วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 29 มิ.ย. 2552

- อาจารย์สอนการลงโปรแกรม MindManager และ FreeMind
- สอนการใช้โปรแกรม MindManager และ FreeMind รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมในรายวิชาอื่นๆ
- ทำงานกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์แต่ละเรื่องคำพ่อสอนในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายพร้อมนำเสนอ
- อาจารย์ให้ไปอัพเดท Blog พร้อมส่งวันที่ 13 ก.ค. 52

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 22 มิ.ย. 2552

- ฝึกการดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ http://www.mediaconverter.org/ http://www.keepvid.com/ และ http://www.youtobe.com/
- ได้รู้วิธีการแทรกคลิปวีดีโอเข้าไปใน Blog

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย. 2552

อาจารย์ให้ลองฝึกปฎิบัติสร้าง Blog -e-Portforio และให้ทำการสะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Bloger

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8 มิ.ย. 2552

อาจารย์ให้เข้าไปอบรมการใช้ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดชั้น 6 แล้วนำความรู้ที่ได้มาทำใบงานที่อาจารย์มอบหมายให้เรียบร้อยพร้อมส่งในวันที่ 14 มิ.ย. 2552

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

คนเรานั้นเกิดมาต้องรู้จักเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ ในสังคมหากมีแต่บุคคลที่จะคอยรับอย่างเดียวสังคมก็ไม่เป็นสังคม ในการเป็นครูนั้นจะต้องเป็นผู้ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลาย และลูกศิษย์ก็ต้องรู้จักเป็นผู้รับที่ดี ในบางครั้งครูก็สามารถเป็นผู้รับและศิษย์ก็สามารถเป็นผู้ให้ได้เช่นกัน

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย. 2552

อาจารย์ให้จัดกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ในหัวข้อเรื่อง คำพ่อสอน จากสื่อที่อาจารย์นำมาให้เปิดให้ดู

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : น.ส.สรัญญา มานะจิต
ชื่อเล่น : โบ
วันเดือนปีเกิด : 22 ธันวาคม 2533
อายุ : 18 ปี
สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย
ภูมิลำเนา : จ.สมุทรปราการ
หมู่เลือด : โอ [O]
อาหารที่ชอบ : อาหารที่มีผักน้อยๆ
สิ่งที่ไม่ชอบ : ผักใบเขียว
งานอดิเรก : นอนเล่นเฉยๆ โดยไม่ต้องทำอะไร
สีที่ชอบ : สีเขียว
อนาคต : บรรจุเป็นข้าราชการครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่บ้านเกิด
E-Mail : again--please@hotmail.com
คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
การศึกษา : อนุบาล โรงเรียนสุขเจริญผล จ.สมุทรปราการ
ประถม โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา จ.สมุทรปราการ
มัธยม โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ความคาดหวังของรายวิชา

1. จะได้รับความรู้ทางทฤษฎีในเรื่องอขงสื่อการเรียนด้วยตนเอง
2. จะได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนด้วยตนเอง
3. จะได้มีการพัฒนาทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ
4. จะได้รับทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อต่างๆ และสามารถนำทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านอื่นๆ ได้
5. จะได้รับประสบการณ์ดี ๆ และได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการเรียน
6. จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ
7. จะได้รับประสบการณ์ดี ๆ ในการศึกษาจากเว็บไซต์ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเว็บไซต์ www.plearn2learn.com
8. จะได้รับการขัดเกลาให้มีความเป็นนักเทคโนโลยีมากขึ้น